Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk Aneke

Algemeen

Geachte klanten,

Bij Praktijk Aneke hechten we groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Sinds 26 mei 2018 is er een nieuwe Europese wetgeving op de privacy, de General Data Protection Regulation of afgekort GDPR.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de GDPR.

Privacyverklaring Praktijk Aneke

An Vangoethemd, CEO van Praktijk Aneke,
Kogelstraat 4 bus 2.1 te 3590 Diepenbeek

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het afhandelen van uw behandeling.

Door het gebruik van onze website en afsprakenbeheer laat u bepaalde (persoons)gegevens bij ons achter. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onderstaande gegevens worden gebruikt voor: het aanmaken van uw klantfiche, het inplannen van een afspraak en de vlotte werking van de praktijk en uw behandelingen te garanderen. Deze zijn een wettelijke verplichting om onze praktijk draaiende te houden.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en/of Gsm nummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, hetzij in correspondentie, hetzij mondeling en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk Aneke, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

We letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de praktijk.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden (geen marketing)

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Aneke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van informatie die te maken hebben met Praktijk Aneke: openingsuren, tijdstip van afspraak, scholingen…
 • Verzenden van verjaardagswensen
 • Je te kunnen bellen of mailen om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te geven om via de website contact met praktijk Aneke op te nemen
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Praktijk Aneke verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.
 • Algemeen worden uw gegevens dus verzameld voor zorgverlening en ons dagelijks beheer en beleid.

Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. De gegevens worden digitaal verwerkt.
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. ( deze expliciete toestemming moet je ergens registreren)
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, door mijn boekhouder. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven minstens 15 jaar bewaard zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Aneke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Aneke) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Aneke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, namelijk een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Deze gegevens in het cliëntendossier worden elektronisch bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Aneke verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Aneke gebruikt geen Cookies of dergelijke technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Aneke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aneke.be
Dossiers met uitgevoerde behandelingen kunnen niet verwijderd worden omdat deze dienen bewaard te worden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Aneke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@aneke.be.

 

Belangrijk te weten voor dat u een behandeling aangaat:


Bij het ondergaan van behandelingen gaat u automatisch akkoord met onderstaande regels en algemene voorwaarden van Praktijk Aneke:

 • Alle persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt , ook ik hou me vanuit mijn verpleegkundige achtergrond aan een geheimhoudingsplicht
 • Bij het maken van een afspraak noteer ik, ten behoeve van mijn administratie, graag uw naam, telefoonnummer en de reden van uw bezoek
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts
 • Praktijk Aneke is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik
 • Helaas zijn er contra-indicaties waarbij niet gemasseerd mag worden.
  Raadpleeg mijn website 
  www.aneke.be voor meer uitleg en/of bij twijfel raadpleeg altijd uw (huis)arts
 • Praktijk Aneke is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen
 • Om werkelijk “tijd voor jezelf” te maken, dient u uw GSM uit te schakelen tijdens de behandeling
 • Betalingen gebeuren uitsluitend contant en dienen direct na de behandeling gedaan te worden. In de praktijk is elektronisch betalen niet mogelijk.
 • Mocht u onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan verzoeken wij u deze uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch te annuleren. De gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht. Indien dit niet gebeurt, wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht.
 • Klachten kunnen in eerste instantie verergeren, dit duurt enkele dagen en is een positief teken omdat het lichaam reactie geeft op de behandeling. Hou hier rekening mee. Ben je ongerust over de klachten die uit je bahdeling komen mag je altijd contact opnemen via mail (www.info@aneke.be) of via Gsm 0484/603918
 • Indien ik niet direct antwoord probeer Ik zo vlug mogelijk te antwoorden
 • De massages hebben NIETS met erotiek te maken

Inzage, wijziging en verwijderen van uw gegevens: vragen of klachten

Heeft u een vraag of een klacht of wil u uw gegevens laten aanpassen? Dan kan u ten allen tijde contact met ons opnemen.

Aan de patiënten zullen wij een “informed conscent” vragen, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens – indien nodig – uit te wisselen met andere gezondheidswerkers.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Contact

An Vangoethemd, CEO van Praktijk Aneke,
Kogelstraat 4 bus 2.1 te 3590 Diepenbeek

+32 484 60 39 18

Kinderen onder de 13 jaar? Ouders zullen hun toestemming bij u moeten nalaten!